Back to All Events

СРЕЩА НА РОДИТЕЛСКИЯ СЪВЕТ / PTO MEETING

  • Bulgarian school in Boston 411 Waverley Oaks Road Waltham, MA, 02452 United States (map)

Среща-дискусия между родителите и родителската организация по всякакви теми, свързани с училището. Всички идеи и забележки са добре дошли.

Дневен ред на Родителската Организация:

Българското училище в Бостън и Кейп Код е на родителите!"  (Тези думи са казвани многократно от президента и един от основателите на училището Росен Димитров)

Няма как да гарантираме, че всяка идея, която ще обсъдим на 12 октомври 2019, ще стане реалност. Често пъти се изискват средства, координация и одобрение от учители и ръководство. Но опитът досега показва, че когато една идея е добра и има подкрепата и енергията на мнозинството от родителите, тя се превръща в реалност.

Ето и темите, които ще обсъдим:

1.Увод, история

2.Бюджет

3.Тържества

4. Библиотека

5. Отговорности и ред

6. Виртуално обучение

7. Популяризиране на идеята за събиране на средства за училището

Безкрайно ценим вашето време и внимание, затова в допълнение имаме още 2 точки:

1. Срещата ще започне точно в 3:20 и ще завърши точно в 5:00. Ще преминаваме през темите структурирано и ефективно. Каквото не сме успели да решим, ще обсъдим на следващата ни среща.

2. Ще ограничим използването на две думи: "вие" и "те". Всички ние, родители в училището, ръководството и учителите, имаме една обща цел - добруването и просперитета на нашите деца и запазването на българския език, дух и култура. Ръководство, учители и много от родителите са дали и продължават да дават средства и енергия за постигането на тези цели. Ако искаме нещо по-добро, просто трябва общуване и помощ. Тоест всички в това училище, основано и поддържано с доброволен труд и дарения, сме "ние"!

Както винаги, ще има сладки подкрепления, за да ни спори дискусията и работата.

 До събота, 12 октомври в 3:20!

Meeting-discussion between the parents and the parent organization on any topics related to the school. All ideas and comments are welcome.

Agenda from the PTO (Parent-Teacher Organization):

The Bulgarian School in Boston and Cape Cod is the parents’ school! (these word have been used multiple times by the president, one of the founders of the school, Rosen Dimitrov.)

 There is no guarantee that any idea we will discuss on October 12, 2019 will become a reality. Often, resources, coordination and approval from teachers and the board are required. But experience so far shows, that when an idea is good and has the support and energy of the majority of the parents, it becomes a reality!

Here is the agenda for our meeting:

  1. Introduction & History

  2. Budget

  3. Celebrations

  4. Library

  5. Responsibilities & discipline in class

  6. Virtual learning

  7. Promoting the idea of raising funds for the school

We appreciate your time and attention, so in addition we have 2 more points:

  • The meeting will commence at exactly 3:20 and end at 5:00 pm. We will go through the topics in a structured and effective way. Items that cannot be resolved will be discussed at our next meeting.

  • We will limit the use of two words: “you” and “they”. All of us, parents in the school, the leadership and the teachers, have one common goal – the well being and the prosperity of our children and the preservation of the Bulgarian language, spirit and culture. Leadership, teachers and many parents have continued giving resources and energy to help achieve these goals. If we want something better, we just need effective communication and assistance. That is, everyone in this school, founded and supported by volunteer work and donations, is “us”!

As usual, there will be treats to assist us with the discussions and hard work!

See you all on Saturday, October 12th, at 3:20 pm!