Back to All Events

ХОР ЗА БЪЛГАРСКИ ПЕСНИ / SCHOOL CHOIR

  • Bulgarian school in Boston 411 Waverley Oaks Road Waltham, MA, 02452 United States (map)

Максимален брой деца – 25. Възрастово ограничение – деца над 8 години. Днес е крайният срок за записване/отписване от кръжока.

Максимум неизвинени отсъствия за годината – 2 на срок поради ограничения брой учебни седмици. Възможност за записване след крайния срок: при предварителен разговор с училищния ръководител и ръководителя на групата.

Ръководител: Елена Манчева

Maximum number of children - 25. Age limit - children over 8 years. Today is the deadline for signing up/dropping off this class.

Maximum absences allowed - 2 per term due to the limited number of school weeks. Ability to enroll after the deadline: with permission from the school principal and the vocal instructor.

Instructor: Elena Mancheva